108 имен богини Сарасвати

श्रीसरस्वती अष्टोत्तरनामावली

ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ महाभद्रायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ वरप्रदायै नमः ।
ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
ॐ पद्मनिलयायै नमः ।
ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
ॐ पद्मवक्त्रायै नमः ।
ॐ शिवानुजायै नमः ।
ॐ पुस्तकभृते नमः । १०
ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ कामरूपायै नमः ।
ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ महापातक नाशिन्यै नमः ।
ॐ महाश्रयायै नमः ।
ॐ मालिन्यै नमः ।
ॐ महाभोगायै नमः ।
ॐ महाभुजायै नमः । २०
ॐ महाभागायै नमः ।
ॐ महोत्साहायै नमः ।
ॐ दिव्याङ्गायै नमः ।
ॐ सुरवन्दितायै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ महापाशायै नमः ।
ॐ महाकारायै नमः ।
ॐ महाङ्कुशायै नमः ।
ॐ पीतायै नमः ।
ॐ विमलायै नमः । ३०
ॐ विश्वायै नमः ।
ॐ विद्युन्मालायै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ सुरसायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः । ४०
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ वसुधायै नमः ।
ॐ तीव्रायै नमः ।
ॐ महाभद्रायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ भोगदायै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ भामायै नमः ।
ॐ गोविन्दायै नमः ।
ॐ गोमत्यै नमः । ५०
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ जटिलायै नमः ।
ॐ विन्ध्यावासायै नमः ।
ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः ।
ॐ चण्डिकायै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ ब्राह्मयै नमः ।
ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः ।
ॐ सौदामिन्यै नमः ।
ॐ सुधामूर्त्यै नमः । ६०
ॐ सुभद्रायै नमः ।
ॐ सुरपूजितायै नमः ।
ॐ सुवासिन्यै नमः ।
ॐ सुनासायै नमः ।
ॐ विनिद्रायै नमः ।
ॐ पद्मलोचनायै नमः ।
ॐ विद्यारूपायै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मजायायै नमः ।
ॐ महाफलायै नमः । ७०
ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
ॐ त्रिगुणायै नमः ।
ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः ।
ॐ शुभदायै नमः ।
ॐ स्वरात्मिकायै नमः ।
ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः ।
ॐ चामुण्डायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः । ८०
ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः ।
ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः ।
ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः ।
ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः ।
ॐ कालरात्र्यै नमः ।
ॐ कलाधारायै नमः ।
ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ वरारोहायै नमः । ९०
ॐ वाराह्यै नमः ।
ॐ वारिजासनायै नमः ।
ॐ चित्राम्बरायै नमः ।
ॐ चित्रगन्धायै नमः ।
ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ कामप्रदायै नमः ।
ॐ वन्द्यायै नमः ।
ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः ।
ॐ श्वेताननायै नमः । १००
ॐ नीलभुजायै नमः ।
ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ।
ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः ।
ॐ रक्तमध्यायै नमः ।
ॐ निरञ्जनायै नमः ।
ॐ हंसासनायै नमः ।
ॐ नीलजङ्घायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्मिकायै नमः । १०८

॥ इति श्रीसरस्वत्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ॥

śrīsarasvatī aṣṭottaranāmāvalī

OṂ sarasvatyai namaḥ |
OṂ mahābhadrāyai namaḥ |
OṂ mahāmāyāyai namaḥ |
OṂ varapradāyai namaḥ |
OṂ śrīpradāyai namaḥ |
OṂ padmanilayāyai namaḥ |
OṂ padmākṣyai namaḥ |
OṂ padmavaktrāyai namaḥ |
OṂ śivānujāyai namaḥ |
OṂ pustakabhṛte namaḥ | 10
OṂ jñānamudrāyai namaḥ |
OṂ ramāyai namaḥ |
OṂ parāyai namaḥ |
OṂ kāmarūpāyai namaḥ |
OṂ mahāvidyāyai namaḥ |
OṂ mahāpātaka nāśinyai namaḥ |
OṂ mahāśrayāyai namaḥ |
OṂ mālinyai namaḥ |
OṂ mahābhogāyai namaḥ |
OṂ mahābhujāyai namaḥ | 20
OṂ mahābhāgāyai namaḥ |
OṂ mahotsāhāyai namaḥ |
OṂ divyāṅgāyai namaḥ |
OṂ suravanditāyai namaḥ |
OṂ mahākālyai namaḥ |
OṂ mahāpāśāyai namaḥ |
OṂ mahākārāyai namaḥ |
OṂ mahāṅkuśāyai namaḥ |
OṂ pītāyai namaḥ |
OṂ vimalāyai namaḥ | 30
OṂ viśvāyai namaḥ |
OṂ vidyunmālāyai namaḥ |
OṂ vaiṣṇavyai namaḥ |
OṂ candrikāyai namaḥ |
OṂ candravadanāyai namaḥ |
OṂ candralekhāvibhūṣitāyai namaḥ |
OṂ sāvitryai namaḥ |
OṂ surasāyai namaḥ |
OṂ devyai namaḥ |
OṂ divyālaṅkārabhūṣitāyai namaḥ | 40
OṂ vāgdevyai namaḥ |
OṂ vasudhāyai namaḥ |
OṂ tīvrāyai namaḥ |
OṂ mahābhadrāyai namaḥ |
OṂ mahābalāyai namaḥ |
OṂ bhogadāyai namaḥ |
OṂ bhāratyai namaḥ |
OṂ bhāmāyai namaḥ |
OṂ govindāyai namaḥ |
OṂ gomatyai namaḥ | 50
OṂ śivāyai namaḥ |
OṂ jaṭilāyai namaḥ |
OṂ vindhyāvāsāyai namaḥ |
OṂ vindhyācalavirājitāyai namaḥ |
OṂ caṇḍikāyai namaḥ |
OṂ vaiṣṇavyai namaḥ |
OṂ brāhmayai namaḥ |
OṂ brahmajñānaikasādhanāyai namaḥ |
OṂ saudāminyai namaḥ |
OṂ sudhāmūrtyai namaḥ | 60
OṂ subhadrāyai namaḥ |
OṂ surapūjitāyai namaḥ |
OṂ suvāsinyai namaḥ |
OṂ sunāsāyai namaḥ |
OṂ vinidrāyai namaḥ |
OṂ padmalocanāyai namaḥ |
OṂ vidyārūpāyai namaḥ |
OṂ viśālākṣyai namaḥ |
OṂ brahmajāyāyai namaḥ |
OṂ mahāphalāyai namaḥ | 70
OṂ trayīmūrtyai namaḥ |
OṂ trikālajñāyai namaḥ |
OṂ triguṇāyai namaḥ |
OṂ śāstrarūpiṇyai namaḥ |
OṂ śumbhāsurapramathinyai namaḥ |
OṂ śubhadāyai namaḥ |
OṂ svarātmikāyai namaḥ |
OṂ raktabījanihantryai namaḥ |
OṂ cāmuṇḍāyai namaḥ |
OṂ ambikāyai namaḥ | 80
OṂ muṇḍakāyapraharaṇāyai namaḥ |
OṂ dhūmralocanamardanāyai namaḥ |
OṂ sarvadevastutāyai namaḥ |
OṂ saumyāyai namaḥ |
OṂ surāsura namaskṛtāyai namaḥ |
OṂ kālarātryai namaḥ |
OṂ kalādhārāyai namaḥ |
OṂ rūpasaubhāgyadāyinyai namaḥ |
OṂ vāgdevyai namaḥ |
OṂ varārohāyai namaḥ | 90
OṂ vārāhyai namaḥ |
OṂ vārijāsanāyai namaḥ |
OṂ citrāmbarāyai namaḥ |
OṂ citragandhāyai namaḥ |
OṂ citramālyavibhūṣitāyai namaḥ |
OṂ kāntāyai namaḥ |
OṂ kāmapradāyai namaḥ |
OṂ vandyāyai namaḥ |
OṂ vidyādharasupūjitāyai namaḥ |
OṂ śvetānanāyai namaḥ | 100
OṂ nīlabhujāyai namaḥ |
OṂ caturvargaphalapradāyai namaḥ |
OṂ caturānana sāmrājyāyai namaḥ |
OṂ raktamadhyāyai namaḥ |
OṂ nirañjanāyai namaḥ |
OṂ haṃsāsanāyai namaḥ |
OṂ nīlajaṅghāyai namaḥ |
OṂ brahmaviṣṇuśivānmikāyai namaḥ | 108

|| iti śrīsarasvatyaṣṭottaraśatanāmāvaliḥ samāptā ||