Book Nomenclature

How I rename files.

Before:

  • ashtadhyayi-of-panini-sumitra-m-katre-part1.pdf

After:

  • Katre-Ashtadhyayi-P1-1987.pdf

Before:

  • CharuDevShastri-VagvyavaharAdarsha-P1-MLBD-1976

After:

  • Shastri-VagvyavaharAdarsha-P1-1976

Adyar-SanyasaUpanishads-Madras-1966 -> Adyar-SanyasaUpanishads-1966

NarayanaPandita-GanitaKaumudi-Benaras-1942 ->
Narayana-GanitaKaumudi-1942

Jagannatha-Abhanaka Jagannatham-2009 ->
Jagannatha-AbhanakaJagannatham-2009

YudhishthiraMimamsaka-VyakaranShahstrakaItihas-1-Ajmer ->
Yudhishthira-VyakaranShahstrakaItihas-1900?

 

Systems of Sanskrit Grammar ->
Belvalkar-SystemsSanskritGr-1915

SitanathaSharma-Pingala Chhandah Sutram-Calcutta-1931 ->
Sharma-PingalaChhandah-1931