Devanagari Font Test File

न्द्ध न्द्व ब्ल ज्ज्ञल्भल्भ्यञ्श्व
कार्येकर्ये क्षा
सु॒ ह्वा॒ ङ्क्षा दीदा॒ ह्वा॒ दा॒न॒शा॒र्दी॑
र्ते
ए॒व पर्यै॑मि सं ग॑च्छध्वं पूर्वे॑ रि॑ र्तिं॑वि
रृरॄरॢरॣ केफे ते॑तै॑र्त॑तं॑तँ॑
र्क्ति रि र्तिं र्केर्फैँकेफेँ॑र्कें॑
र्ततेर्तँतेर्तै॑र्तैँ र्तें॑ र्तीं॑र्तिं॑
ग्तेतेहग्ते एर्त
द र्तोर्तौ र्तों
तंतँतेतैतोतौतंतःतॅतोतौ
र्तंर्तँ र्तेर्तै र्ते र्तैर्तोतौतंतःतॅतोतौ
र्ते तिँ तँ र्तॅं र्ति री
र्किर्कीर्के र्तिर्सिर्विर्रि र्रर्चिर्किर्फिर्टि
र्क्पिं॑र्र्स् र्च्मिं स्ति
र्कु॒ ट्रृ द द़ु
द्ध्य द्ध्व न्द न्द्र त्न्य रृरॄरॢरॣ
ग्र्य त्र्य द्द्व द्द्र
छुछ्रुझुझ्रुक्कुक्चुक्वु
ङ्कुङ्क्तुङ्क्षुङ्खुङ्गुर्ङ्ग्रंर्ङ्घें॒ङ्घ्रुङ्मुङ्युच्छुच्छ्रुछ्वुच्छ्वु
ट्टुट्वुट्शुड्गुड्ग्रुड्घुड्घ्रु
द्गुद्घुद्घ्रुद्दुद्द्रुद्द्वुद्धुद्ध्रुद्ध्युद्ध्वुद्बुद्भुद्भ्रुद्भ्युद्वुद्व्यु
ष्ट्वु क्कृ
ह्नुह्न्युह्लुह्ल्युह्वुह्व्युह्मुह्यु
द् न्द् ब्द् द्र् छृ ट्र्य
ङुटुठुडुढु
ङ् ट् ठ् ड् ढ्
क् ट्यट्र्य
र्क र्ति र्
कुक ङ् ङ्कुङ्क्ङ्कूङ्कृ द् ष्ट् ह् ह्म् ष्ट्य
क्कू क्त्र क् क‌‌ क‌ त़
द्ग्द्ध् द्धृ द्दू द्मू
ट्य ट्र्य ड्र्य क्र्य च्छ् द्य क्य द्व्य
ङ्ख्य छ्ख्य ङ्क्क्य
न्न्य्व न्न्व्य् द्ध्
द्ध्य द्ध्य ङ्क्ष ङ्क्त ङ्क्
च्छ्व
द्र्य द्र्य द्भ्य द्व्य
ष्ट्व ष्ट्य द्घ्र ह्न्य द्व्य द्द्व
न्द्र न्द्ध
न्ध स्त्य न्त्र्य त्न्य क्र्य द्र्त्स
क्र्य ल्र्व त्र्न्य द्र्य द्र्व्य ढ्र्य
कखगघङचछजझञटठडढणतथदधनपफबभमयरलवशषसह
क्षज्ञक्र्य
क्रख्रग्रघ्रङ्रच्रछ्रज्रझ्रञ्रट्रठ्रड्रढ्रण्रत्रथ्रद्रध्रन्रप्रफ्रब्रभ्रम्रय्रर्रल्रव्रश्रष्रस्रह्र
क्ष्रज्ञ्र
क्र्व
क्र्य द्द्व क्र्य
क्र्य च्र्यक्र्य च्र्
क्र्य
कुफु क॒र्चि र्वि शु शृ शॄ
क्र्
कि
क्र र्क र्म र्ल
व्र्य द्र्व्
द्र्य
र्द्व्
ङुशु
छु
क्तॄ