Dropbox Sanskrit Link Update

 1. https://www.dropbox.com/s/yw9eqh22c16w031/RV_sa-hn-ru-de-en.doc?dl=0
 2. https://www.dropbox.com/s/k3mztkxf4h4okqr/RV_sa-hn-ru-de-en.html?dl=0
 3. https://www.dropbox.com/s/alqhbmnse3dinc5/RV_sa-hn-ru-de-en.pdf?dl=0
 4. https://www.dropbox.com/s/mo5eksgq51kx4ez/RV_trans.jar?dl=0

 1. https://www.dropbox.com/s/37k909mjl9dyuqu/mbh16-18-sa-ru.doc?dl=0
 2. https://www.dropbox.com/s/1fvv7viuzln2uli/mbh16-18-sa-ru.html?dl=0
 3. https://www.dropbox.com/s/envvoqmj19be4jl/mbh16-18-sa-ru.pdf?dl=0
 1. https://www.dropbox.com/s/dfc2pskbmz48gto/AHS.pdf?dl=0
 2. https://www.dropbox.com/s/jiw1r3imyvznxpz/Carakasamhita.pdf?dl=0
 3. https://www.dropbox.com/s/0n70ttb7xgo0b85/Susrutasamhita.pdf?dl=0
 4. https://www.dropbox.com/s/7en45idsq63heac/Ramayana.pdf?dl=0
 5. https://www.dropbox.com/s/pn7i7shw7ylsn7j/Arthasastra.pdf?dl=0
 6. https://www.dropbox.com/s/hz9yfspuxelpo26/Kumarasambhava.pdf?dl=0
 7. https://www.dropbox.com/s/rm0jcqd4gz23xxm/Sriyam.pdf?dl=0

MWmeanings-IAST-6427

 1. https://yadi.sk/i/U6ymel99bqvjA .doc
 2. https://yadi.sk/i/BXpyMcLybqvjo .pdf