Список санскритских лигатур

स्य द्र प्र स्त त्र न्द्र श्व त्व क्ष स्व र्व र्य त्य ग्न व्य द्य घ स्म ष्ट द्व न्न श्च त्स क्र भ्य र्म छ श्र त्त र्त ष्ठ च्छ ध्व स्र ज्ञ ख स्प र्ध ष्व र्द स्थ ष्ण र्ह ब्र र्ष ज्य र्न ण्य ग्र द्ध ध्य ष्य त्प र्ण र्ज र्भ ह्म व्र द्भ ह्य ज्र ण्व ष्म द्द त्न श्य ह्व प्त भ्र च्य म्य र्त्य ङ्ग म्न न्त्य ञ्ज ध्र स्त्व क्थ र्च प्स च्च म्भ थ्य ग्म ष्क ह्न त्क र्थ श्म र्क ज्ज श्न र्व्य स्क त्म घ्न क्व द्ग स्त्र प्य द्म र्श न्त्व र्ब ज्म स्त्य त्थ ग्व त्स्व भ्व र्ध्व ष्प य्य न्क म्र र्प द्भ्य ध्न क्म स्न त्त्व ग्ध म्ण न्प्र त्प्र ह्र त्र्य द्ब क्थ्य ब्ध ष्ण्य श्व्य क्ष्य न्त्र ड्य म्प म्ब ङ्क ग्य ष्ट्र ट्र ढ क्ष्व प्न श्प श्ल र्द्य ण्ड र्म्य ध्म क्स न्द्य न्स्व ष्ट्य ट्व ट्य म्व ष्ट्व द्द्य ज्व क्ष्म प्स्व भ्ण ग्भ क्य त्स्त त्व्य ध्र्य ल्प व्ण क्प र्ज्य घ्न्य प्श ष्ष व्न भ्न ङ्क्त स्फ च्छ्र ष्ठ्य ठ्य द्द्व ढ्व र्त्व द्घ ग्र्य ज्ज्य म्म ल्य प्त्य ब्द ध्न्य ड्व क्त्व ङ्घ ङ्ङ न्न्व र्द्र श्च्य त्क्ष छ्य द्ब्र द्र्य ञ्ज्य ङ्ख र्ष्ण थ्व ब्ज ड्ढ न्क्ष ङ्म ङ्न ट्ट द्ध्य ढ्य ग्द ग्ध्व क्म्य ल्ग न्ब्र न्स्त र्ब्र र्द्व र्ष्म र्ष्य त्स्य च्छ्य ड्भ द्न द्व्य क्न स्स त्स्थ क्ष्ण ल्ब न्ध्य श्छ ष्ण्व ग्ज न्क्र र्न्य ट्क त्क्र त्त्य च्छ्व द्द्र ह्न्य क्त्य न्न्य न्व्य प्ल प्न्य प्व ग्घ क्च न्स्य र्व्र स्त्म ड्ब ड्द ग्ध्य घ्र ग्म्य क्क म्न्य ञ्छ्र ङ्ध प्ण र्ह्य र्ण्य र्स र्ष्व ष्म्य त्त्र च्च्य द्ध्र द्र्व ल्क ङ्ग्ध न्ग्र ङ्ह न्त्स ङ्व प्त्र र्ध्र र्क्ष र्फ र्स्र र्ष्ट र्श्य स्न्य थ्न त्न्व त्न्य घ्व क्छ क्प्र क्त्र ल्ल ल्म ल्श ङ्ग्ध्व ण्म ङ्स न्त्म प्प प्स्न प्स्न्य र्भ्र र्ध्य र्ण्व श्न्य भ्म द्ध्व द्व्र ग्ब ग्ण ज्र्य क्न्य क्स्व ल्व म्ल ञ्छ्य न्ध्व न्द्व न्ह्य न्स्प न्व्र ण्व्य र्त्न र्त्र स्क्र त्ख त्स्म त्त्स व्ल च्र द्ग्र ड्ज ग्ब्र ग्ग घ्म ग्न्य ह्ल ह्ण ह्व्य ज्ञ्व क्र्य क्स्त ल्ग्व म्प्र ञ्छ्ल ङ्ग्य ङ्क्र ङ्न्य ङ्प ङ्प्र ङ्स्व प्र्य र्ध्न र्ग्र र्ज्म र्क्ष्य र्क्त र्न्व र्ष्ण्य स्म्य ष्फ स्स्व ष्ट्र्य थ्र त्क्व त्स्न त्स्प त्स्त्र ब्ग ब्व ब्य च्छ्ल च्छ्म च्म द्भ्र ड्भ्र ड्भ्य ड्ब्र ड्ढ्य ड्द्व ड्ग द्घ्न ध्व्य द्म्य ड्व्य ग्भ्य ग्द्व घ्य ग्ज्य ग्ल ग्व्र झ ज्झ ख्व क्ल क्स्र क्स्थ क्त्व्य ल्द ल्फ ल्प्य म्ब्व म्ब्य न्भ्र ङ्च ञ्छ्न ञ्छ्व ञ्च्य ङ्द न्ध्र ङ्ध्य ण्ड्य ङ्घ्न ञ्ज्म न्म्र ण्न न्स्र न्स्त्र ङ्त ङ्त्र न्त्स्य ङ्व्य ङ्य प्श्य र्भ्य र्द्ध र्ग्भ र्ह्र र्ल र्म्र र्ञ्ज र्प्य र्श्व र्थ्य र्त्म र्त्स र्त्त स्ख ष्क्र श्म्य ष्प्र ष्र श्र्व स्व्य त्फ त्र्व त्स्र ट्त ट्त्र व्न्य य्व